środa, 27 kwietnia 2011

Znaczenie Konstytucji

Uważam, że najważniejszymi reformami było zniesienie liberum veto i wolnych elekcji, ponieważ prawa te uniemożliwiały skuteczne rządy w naszym państwie.
Karolina

Konstytucja 3 maja była skokiem ratującym Polakę przed kolejnymi rozbiorami i podstawą dla stworzenia potężnego państwa. Uważam że najważniejsze były w niej reformy edukacji i sejmu, dzięki którym naród był wykształcony a sejm można było zwołać w dowolnym momencie.
Michał

Polska konstytucja, druga na świecie i pierwsza w Polsce  miała obronić naszą niepodległość. Najważniejszymi reformami było zniesienie liberum veto i wolne elekcje.Równie ważne były reformy edukacji i sejmu. Dzięki temu można było w dowolnym czasie zwołać sejm.Wolne elekcje i liberum veto osłabiało nasz kraj, ponieważ inne kraje mogły ingerować w naszą politykę.

                                                                                                                                                        Dominik

wtorek, 26 kwietnia 2011

Postanowienia Konstytucji

Cele Ustawy rządowej:
  • Zachowanie całości i suwerenności państwa
  • Zagwarantowanie przywilejów szlachty, duchowieństwa i mieszczan 
  • Wprowadzenie nowej formy ustroju państwa 
Reformy:
  • Zmiany w sejmie- wybierany na dwa lata, w każdej chwili mógł być zwołany; zniesiono liberum veto, uchwały miały być podejmowane większością głosów; zakazano konfederacji 
  • Władza wykonawcza- król i Straż Praw (prymas i ministrowie odpowiedzialni przed sejmem) 
  • Straż Praw sprawowała władzę poprzez komisje: Policji, Wojska, Skarbu i Edukacji Narodowej- były one jednocześnie sądami w podległych im sprawach 
  • Zniesiono wolne elekcje- po śmierci Stanisława Augusta dziedziczny tron miał należeć do dynastii saskiej 
  • Wspomnienie sprawy chłopów- wziętych pod ochronę państwa 
  • Usprawnienie sądów 
  • Ustrój: burżuazyjno- szlachecka monarchia parlamentarna

Moi Drodzy!
Proszę byście w ramach "pracy domowej" przeczytali  tego posta i w następnym poście napisali, które z reform, Waszym zdaniem, były najważniejsze.

środa, 20 kwietnia 2011

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja była uchwalana w czasie, gdy część posłów przeciwnych reformom nie wróciła jeszcze z wyjazdów na święta wielkanocne. Izba reformatorska uchawaliła konstytucję przez aklamację (bez liczenia głosów), popierana przez manifestujący lud Warszawy. Przed uchawaleniem konstytucji w salach sejmu rozegrała się scena pokazująca, jak niektórzy posłowie bali się reform. Poseł Jan Suchorzewski zagroził, że zabije syna jeśli zostaną uchwalone reformy 3 Maja.
Fragm. obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 Maja pokazujący protest Suchorzewskiego

wtorek, 19 kwietnia 2011

Powiększenie sejmu

W 1790r. stronnictwo reformatorskie ustaliło przedłużenie kadencji starego sejmu i dodanie nowych
posłów przez co ilość posłów wzrosła dwukrotnie. Większość nowych posłów była zwolennikami
reform i zmian.
Michał

poniedziałek, 18 kwietnia 2011

"Czarna procesja"

Czarna procesja miała miejsce 2 grudnia 1789 w Warszawie. Do stolicy przybyli przedstawiciele 141 miast królewskich, aby upomnieć się o prawa dla stanu mieszczańskiego. Ubrani na czarno delegaci pod przewodem prezydenta Warszawy Jana Dekerta przeszli ulicami stolicy pod Zamek Królewski, miejsce obrad Sejmu Czteroletniego, gdzie złożyli na ręce króla Stanisława Augusta Poniatowskiego petycję, domagającą się przyznania praw publicznych dla mieszczan. Manifestacja zakończyła się uchwaleniem prawa o miastach.
Karolina

niedziela, 17 kwietnia 2011

Kuźnica Kołłątajowska - grupa działaczy społecznych i politycznych z okresu Sejmu Czteroletniego, stanowiących najbardziej radykalny tzw. obóz reform. Nazwa tej grupy pochdzi stąd, że była on skupiona wokół Hugona Kołłątaja. Kuźnica upowszechniała hasła rewolucji francuskiej, krytykowała przywileje stanowe.
Projekty Kołłątaja i Kuźnicy dotyczyły: zniesienia liberum veto i wolnych elekcji, uniezależnienia od Rosji, reformy wojskowej i podatkowej. Do Kuźnicy Kołłątajowskiej należeli m.in.:
- Franciszek Salezy Jezierski
- Franciszek Ksawery Dmochowski
- Franciszek Zabłocki
- Józef Maier
- Franciszek Jelski
- Tomasz Maruszewski
- Jan Dembowski
- Kazimierz Konopka
Siedzibą Kużnicy Kołłątajowskiej był dom Hugona Kołłątaja na Solcu w Warszawie.
Karolina

sobota, 16 kwietnia 2011

Pierwsze reformy Sejmu Wielkiego

Reforma rządu- reforma, na mocy której znoszono Radę Nieustającą (organ podlegający Rosji), utworzoną w czasie sejmu rozbiorowego na wniosek Katarzyny II.
Reforma Skarbowa- polegała na zebraniu srodków na pozostałe reformy poprzez opodatkowanie duchowieństwa (na 1/5 ich dochodów) oraz opodatkowanie szlachty na 1/10 dochodu.
Reforma wojska- planowano utworzenie 100 tys. armii. Jednak w tym samym czasie rozpoczęły się niepokoje i ruchy chłopskie na Ukrainie. Posłowie szlacheccy ulegli argumentacji partii hetmańskiej nawołującej do wzmocienia roli narodowej kawalerii szlacheckiej, zmniejszając siłę zbrojną do 60 tys., połowę jej miała stanowić kawaleria.

piątek, 15 kwietnia 2011

Przymierze z Prusami

W marcu 1790r. zawarte zostało przymierze z Prusami. Dzięki niemu podczas konfrontacji Polski z innym krajem Prusy były zobowiązane do pomocy militarnej i odwrotnie. Przez to przymierze zostały zerwane sojusze z Rosją. Jednak Prusy dażyły do odebrania Polsce Gdańska i Elbląga i w zamian oddania Małopolski Południowej, lecz ta koncepcja została odrzucona przez sejm. Przymierze upadło, kiedy Prusy zawarły sojusz z Austrią.W roku 1792 sejm postanowił, że żadne ziemie nie zostaną oddane Prusom, przez co przymierze ze strony pruskiej było już skończone. Polska została sama na arenie międzynarodowej.
Michał

czwartek, 14 kwietnia 2011

Programy poszczególnych stronnictw

Postulaty stronnictwa patriotycznego
Program: reforma państwa.
Stronnictwo patriotyczne domagało się zmiany istniejącej sytuacji politycznej, unowocześnienia państwa i uniezależnienia go od Rosji. Przywódcy stronnictwa patriotycznego chcieli wykorzystać sytuację międzynarodową i usamodzielnić się w oparciu o Prusy, które protestowały przeciw przymierzu polsko-rosyjskiemu i zezwalały na powiększenie armii polskiej w celu obrony samodzielności.
Michał

Postulaty stronnictwa królewskiego
Program: umiarkowane reformy w oparciu o Rosję.
Stronnictwo zgodnie z programem Stanisława Augusta chciało wzmocnić władzę wykonawczą przy zachowaniu dotychczasowego związku z Rosją.
Karolina

Postulaty stronnictwa magnackiego (hetmańskiego)
Program: zachowanie złotej wolności szlacheckiej.
Walczyli o utrzymianie dotychczasowego systemu władzy. Chcieli znieść Radę Nieustającą i zwiększyć samodzielność poszczególnych prowincji kraju. Utrzymanie takiego porządku rzeczy miała gwarantować Rosja.
Dominikśroda, 13 kwietnia 2011

Stronnictwa polityczne w sejmie

Główne ugrupowania Sejmu Wielkiego:
-stronnictwo patriotyczne (Adam Czartoryski, Ignacy Potocki, Stanisław Malachowski, Hugo Kołłątaj) dążyło do głębokich reform, odcięcia się od Rosji i sojuszu z Prusami.
- stronnictwo królewskie pragnęło reform umiarkowanych i utrzymania sojuszu z Rosją (król, brat króla, prymas Michał Poniatowski, kanclerz Jacek Małachowski).
- stronnictwo hetmańskie (Ksawery Branicki, Stanisław Szczęsny Potocki , Seweryn Rzewuski, Kazimierz Nestor Sapieha) usiłowało utrzymać polityczne status quo (utrzymanie dotychczasowego porządku władzy).