Słowniczek

"czarna procesja"-  protest przedstawicieli 141 miast królewskich, upominających się o prawa dla stanu mieszczańskiego; ubrani na czarnodelegaci pod przewodem prezydenta Warszawy Jana Dekerta przeszli ulicami stolicy pod Zamek Królewski, gdzie złożyli na ręce króla Stanisława Augusta Poniatowskiego swoją petycję

elekcja- wybór monarchy nieprzestrzegający zasad sukcesji dynastycznej
konfederacja- lokalny lub ogólnopaństwowy związek szlachciców, duchownych lub mieszczan utworzony dla osiągnięcia określonych celów; najsłynniejszymi były konfederacja barska i konfederacja targowicka

hetman- dowódca wojsk mianowanych przez króla; oznaką jego władzy była buława- krótka, żelazna laska zakończona kulistą, ozdobioną głowicą

konstytucja- najważniejsza ustawa w państwie, określająca jego ustrój

Kuźnica Kołłątajowska- reformatorskie ugrupowanie w Sejmie Wielkim

liberum veto- nie pozwalam; zasada jednomyślności powodowała, że wypowiedzenie tych słów przez posła zrywało sejm, tzn. kończył on swoje obrady i unieważniał podjęte decyzje

marszałek- przewodniczył obradom sejmu

opozycja- grupa sprzeciwiająca się władzy

oświecenie- nurt kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na  XVII i XVIII w. W Polsce idee oświecenia przyjęły się później niż w krajach Europy Zachodniej i doprowadziły do powstania Konstytucji 3 maja. Oświecenie opiera się na kulcie rozumu.

reformy- zmiany na dużą skalę dotyczące prawa i przepisów. Konstytucja 3 Maja wprowadzała reformy ustroju państwa.

rozbiór- odebranie ziemi i mieszkańców danemu krajowi ; podczas rozbioru w zabieranym terenie najczęściej wprowadza się politykę niszczącą kulturę mieszkańców. W Polsce miały miejsce 3 rozbiory:

· I – 1772r. (Rosja, Austria, Prusy)

· II – 1793r. (Rosja, Prusy)

· III – 1795r. (Rosja, Austria, Prusy)

Sejm skonfederowany- W XVIII wieku reformatorzy ustroju Rzeczpospolitej, próbując zapobiec zrywaniu Sejmów, postanowili wykorzystać zasady stosowane w konfederacjach (związkach szlachty lub wojska zawieranych w celu obrony własnych interesów), gdzie w sejmikach konfederackich decydowała większość głosów i nie była wymagana zasada jednomyślności.

Sejm Wielki- sejm odbywający się w latach 1788-1792 został nazwany Wielkim ze względu na wielkość reform, które na nim uchwalono. Druga nazwa to Sejm Czteroletni określająca czas trwania. Na tym sejmie uchwalona została Konstytucja 3 Maja i inne reformy

Straż Praw- rada ustalająca nurt polityki w państwie Polskim po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Miała znaczny wpływ na władzę kontrolną. Straży przewodniczył król, lecz nie mógł on sam ustalać wydawanych przez nią praw.

Targowica- miejscowość, w której ogłoszono zawiązanie konfederacji targowickiej wiosną 1792 przez magnatów ze stronnictwa hetmańskiego, w celu przywrócenia starego ustroju Rzeczypospolitej, pod hasłami obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom konstytucji 3 maja, wprowadzającym monarchię konstytucyjną. Jej zawiązanie posłużyło Rosji jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej.